Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KVANT spol. s r.o.(ďalej aj ako „VOP“)

 

1. Všeobecné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou KVANT spol. s.r.o. IČO: 31 398 294 a jej klientmi, vrátane predaja cez na internetový portál https://shop.kvantarium.sk/. Účelom týchto obchodných podmienok je úprava práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (objednávateľa) na strane druhej. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Definícia pojmov

Predávajúcim a rovnako tak prevádzkovateľom internetového obchodu https://shop.kvantarium.sk/ je KVANT spol. s r.o. IČO: 31 398 294 so sídlom Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel Sro , vl. č. 9220/B.
DIČ: 2020330565
IČ DPH: SK2020330565.
Kontaktné údaje:
tel: +421 918 389 772
email: shop.kvantarium@kvant.sk

Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala objednávku, vrátane elektronickej objednávky po vlastnej autorizácii spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo aj objednávka zaslaná ako e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
Spotrebiteľ – pri podomovom a zásielkovom predaji sa ním rozumie fyzická osoba, ktorá tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

3. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Pri kúpe tovaru zašle kupujúci objednávku predávajúcemu, kde špecifikuje objednaný tovar. Pri kúpe cez internetový obchod kupujúci klikne myšou na tlačidlo s nápisom „Kúpiť“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa bude môcť rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplní pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. V prípade akceptácie objednávky dostanete kupujúci spätné potvrdenie o akceptácii objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol. Na uvedenú e-mailovú adresu mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 2. Pri kúpe tovaru sú možné nasledovné platby:

  platobné karty
  – po vytvorení objednávky je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadá potrebné údaje.

  Kupujúci je oprávnený jednostranne zrušiť kúpnu zmluvu a to aj po obdržaní potvrdenia objednávky od predávajúceho v lehote do uhradenia kúpnej ceny alebo čo i len časti kúpnej ceny.

  V prípade, že kupujúci po uhradení čo i len časti kúpnej ceny nezaplatí zvyšok kúpnej ceny alebo neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy.

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci a to aj tie náklady spojené s vrátením tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený a úplný v stave primeranom dobe používania. V prípade, že spotrebiteľ vráti tovar predávajúcemu bez pôvodných ochranných prvkov, napr. s odstráneným alebo poškodeným bezpečnostným kódom, takéto poškodenie tovaru považujú zmluvné strany za závažné poškodenie tovaru a kupujúci nemá nárok na vrátanie ceny tovaru.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v § 7ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaj a to z dôvodov:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť
  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  h) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  i) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy uvedeného v prílohe č.1 k VOP spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
 4. Po potvrdení objednávky má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo určenej týmito VOP a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
 5. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak odstúpil od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. osobný odber u predávajúceho). Tovar bude dodaný predávajúcim spôsobom uvedeným v objednávke.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. (? toto mi nesedí, prepravca bude zrejme zásielkovňa)
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške (dojednanie o výhrade vlastníctva).
 4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, tovar bude daný na prepravu:
  a) najneskôr do 5 dní od zaplatení celej kúpnej ceny pri tovare, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho
  b) najneskôr do 12 týždňov od zaplatenia celej kúpnej ceny pri tovare, ktorý sa nenachádza na sklade predávajúceho
 5. V prípade, ak na web stránke predávajúceho v deň objednávky sú uvedené pre jednotlivé druhy tovaru iné lehoty, tieto majú prednosť pred lehotami uvedenými v bode 4 písm. a) alebo b).
 6. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 7. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
 8. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom, prípadne prvému prepravcovi.
 9. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

5. Kúpna cena, platby, zobrazenie produktu

 1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Balné je zdarma pri všetkých typoch dopravy, aj pri akejkoľvek sume nákupu.
 2. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 3. Fotografie sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočného výrobku nakoľko si výrobcovia vyhradzujú právo na inovácie výrobkov. Iné vyhotovenie výrobku v porovnaní s jeho fotografickým zobrazením nie je dôvodom na reklamáciu vád tovaru.

6. Záruka, reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a služieb, ktoré sa vyskytnú v čase dodania tovaru alebo poskytnutia služieb alebo v záručnej lehote. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou s výnimkou súčastí prístroja, z ktorých povahy vyplýva ich obmedzená životnosť.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku, predávajúci dobierky nepreberá. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. ich predávajúci na požiadanie oznámi kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
 4. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.
 5. Výsledkom reklamácie môže byť:

        • oprava tovaru
        • výmena tovaru
        • vrátenie kúpnej ceny
        • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
        • zamietnutie reklamácie tovaru s odôvodnením

 1. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom reklamačný protokol.

7. Ochrana súkromia

 1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

8. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy. Pri elektronickej komunikácii sa nevyžaduje podpis dokumentu zaručeným elektronickým podpisom.