Reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a služieb, ktoré sa vyskytnú v čase dodania tovaru alebo poskytnutia služieb alebo v záručnej lehote. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou s výnimkou súčastí prístroja, z ktorých povahy vyplýva ich obmedzená životnosť.

2.Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku, predávajúci dobierky nepreberá. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. ich predávajúci na požiadanie oznámi kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

3. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

4. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

5. Výsledkom reklamácie môže byť:

  • oprava tovaru
  • výmena tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
  • zamietnutie reklamácie tovaru s odôvodnením

6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom reklamačný protokol a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.